Co to jest restrukturyzacja małych gospodarstw i kto może z niej skorzystać?

Program restrukturyzacji małych gospodarstw polega na udzieleniu spełniającemu określone warunki rolnikowi premii. Przyznawana jest ona w dwóch ratach, a jej wysokość nie może przekroczyć 60 tys. zł. Wnioski o przyznanie premii składane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co to jest restrukturyzacja małych gospodarstw?

Restrukturyzacja małych gospodarstw (wierzbicki.dris.pl) to dwukierunkowe wsparcie, które udzielane jest określonym gospodarstwom rolnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne, które stosuje się w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym zaś rolnicy, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, są przedsiębiorcami w świetle przepisów.

Z drugiej strony zaś w odniesieniu do podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, a w stosunku do których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie prawa restrukturyzacyjnego, którzy nie znajdują się w likwidacji lub upadłości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Na czym polega restrukturyzacja małych gospodarstw?

Program restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych polega na udzieleniu rolnikowi premii w wysokości 60 tys. zł. Jest ona płatna w dwóch ratach i nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Raty rozkładają się w następujący sposób:

  • I rata – 80 proc. całkowitej wartości premii, ale nie więcej niż 48 tys. zł;
  • II rata – 20 proc. całkowitej wartości premii, ale nie więcej niż 12 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że pomoc w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw w postaci takiej premii mogą otrzymać one wyłącznie jeden raz. Jeżeli mamy do czynienia z małżonkami, wówczas premię otrzymuje tylko jeden z nich – ten, którego współmałżonek wyraził na to zgodę. Przy czym nie ma tu znaczenia, czy posiadają oni wspólne gospodarstwo rolne, czy też prowadzą je oddzielnie.

Restrukturyzacja gospodarstw – dla kogo?

Restrukturyzacja małych gospodarstw nie jest przewidziana dla wszystkich rolników. Premia może zostać przyznana rolnikowi, który:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej jeden ha określonych w przepisach gruntów bądź nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – przy czym muszą być one położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
  • w chwili złożenia wniosku jest pełnoletni;
  • złożył stosowny biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji;
  • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono pomocy finansowej z powodu rezygnacji z niej albo przyznano, ale jej nie wypłacono z powodu rezygnacji przewidzianej innymi programami;
  • w prowadzonym gospodarstwie prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyjątkiem chowu i hodowli ryb).

Przyznana premia może zostać wykorzystana wyłącznie na określone przepisami cele.

You Might Also Like

Leave a Reply