Sprzedaż wierzytelności – pojęcie, forma prawna, strony umowy

Sprzedaż nieruchomości dla wielu przedsiębiorców jest sposobem na zachowanie płynności finansowej, a także ochroną przed ogłoszeniem upadłości. Podstawę prawną dla jej dokonania stanowią przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące tzw. cesji wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności – pojęcie i podstawa prawna

Sprzedaż wierzytelności to potoczna nazwa cesji wierzytelności, która nazywana jest także przelewem wierzytelności, a niekiedy też skupem wierzytelności. Podstawą prawną jest kodeks cywilny, który w art. 509 §1 stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Czym jest zatem sprzedaż wierzytelności? To zmiana wierzyciela poprzez przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot.

Sprzedaż wierzytelności – strony umowy

Ustawodawca nie zastrzegł dla umowy cesji wierzytelności żadnej szczególnej formy prawnej. Wskazał bowiem, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przepisy szczególne stanowią inaczej albo gdy wynika to z innych postanowień stron.

Stronami umowy cesji są cedent i cesjonariusz. Cedentem jest dotychczasowy właściciel wierzytelności, a cesjonariuszem jej nabywca, czyli nowy właściciel wierzytelności. Stroną umowy nie jest zaś dłużnik. Co więcej, z przepisów wprost wynika, że co do zasady do dokonania sprzedaży wierzytelności nie jest wymagana nawet jego zgoda. Należy jednak podkreślić, że dłużnik musi zostać powiadomiony o zawarciu umowy cesji wierzytelności. Obowiązek ten spoczywa zaś na zbywcy wierzytelności, czyli cedencie. Jeżeli dłużnik nie zostanie poinformowany o cesji, wówczas w razie spełnienia przez niego świadczenia do rąk poprzedniego właściciela wierzytelności wywołuje ono skutek względem jej nabywcy.

Przedmiot i skutki sprzedaży wierzytelności

Przedmiotem umowy cesji wierzytelności mogą być wszystkie zbywalne wierzytelności lub ich części – warunkiem jest, aby były one zgodne z prawem. Nie ma znaczenia czy są one dodatkowo zabezpieczone hipoteką, zastawem, czy zastawem rejestrowym. Co więcej, przedmiotem cesji mogą być także zobowiązania przyszłe, a zatem takie, które nie istnieją w chwili zawarcia jej umowy.

Jakie są skutki sprzedaży wierzytelności? Przede wszystkim dotychczasowy wierzyciel otrzymuje natychmiastową zapłatę zaległych należności, co może mieć ogromne znaczenie dla poprawy jego płynności finansowej. Nie musi on także zastanawiać się nad ewentualnym wszczynaniem postępowania sądowego i egzekucyjnego. Jednocześnie zachowuje poprawne relacje z kontrahentem, który był jego dłużnikiem.

You Might Also Like

Leave a Reply